बस्तिदोषजव्यापत्ति व उसकी चिकित्सा.

तथैव बस्तौ बहलेंऽतरंगिके । दृढंन चांधो भवतीति वर्जयंत् ?
सुदुर्बलः पीडित एव भिद्यते । प्रवृत्यतिछिद्रयुते द्रवं द्रुतम् ॥ ९७ ॥
अथाल्पबस्तावतिहिनत द्रवं । भवत्यतस्तान्परिवर्जयोद्भषक् ।