अनुबस्तिविधि.

शास्त्रज्ञः कृतवति सद्विरेचनेऽस्मिन् ।
सप्ताहर्जनितबलाय चाहृताय ॥
स्नेहाख्यं कथितसमस्तबस्तिकार्यं ।
तं कुर्यात्पुरुषवयो बलानुरूपम् ॥ १२४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

622