असंस्कृतशरीरीको प्रयुक्तस्नेहका उपद्रव.

निर्वीर्यो वाल्पमात्रेऽप्यतिमृदुरिह संयोजितः स्नेहबस्ति--।
र्न प्रत्यागच्छतीह प्रकटविदितसंस्कारहीनात्मदेहं ॥
स्नेहः स्थित्वोदरे गौरवमुखविरसाध्मानशूलावहःस्यात् ।
तत्राप्यास्थापनं तद्धिततनुमनुवासस्य वासावसाने ॥ १४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.