स्नेहका शीघ्र आना और न आना.

अत्युष्णो वातितीक्ष्णस्सजलमरुदुपेतः प्रयुक्तोऽतिमात्रो ।
स्नेहस्सद्योऽतिवेगं स्रवति फलमतो नास्ति चेति प्रकुर्यात् ॥
सम्यग्भूयोऽनुवासं तदनुगतमहोरात्रतस्सन्निवृत्तो ।
बस्तिर्विस्तारकं वा अशनमिव भवेज्जीर्णवानल्पवीर्यः ॥ १४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.