निरूहबस्तिप्रयोगविधि.

स्नेहबस्तिमथवापि निरूहं कर्तुमुद्यतमनाः सहसैवा--।
भ्यक्ततप्ततनुमातुरमुत्सृष्टात्ममूत्रमलमाशु विधाय ॥ १४८ ॥
प्रोक्तलक्षणनिवातगृहे मध्येऽच्छभूमिशयने त्वथ मध्या--।
न्हे यथोक्तविधिनात्र निरूहं योजयेदधिकृतक्रमवेदी ॥ १४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

630