कफघ्ननिरूहबस्ति.

राजवृक्षकुटजत्रिकटोग्राक्षारतोयसहितास्तु समूत्राः ।
बस्तयः प्रकुपितोरुकफघ्ना स्सैंधवादिलवणास्तु सुखोष्णाः ॥ १५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.