शोधन बस्ति.

शोधनद्रवसुशोधनकल्कस्नेहसैंधवयुतापि च ताः स्युः ।
बस्तयः प्रथितशोधनंसज्ञाश्शोधनार्थमधिकं विहितास्ते ॥ १५५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.