लेखन बस्ति.

क्षारमूत्रसहिताः त्रिफलाक्काथोत्कटाः कटुकभेषजमिश्राः ।
ऊषकादिलवणैरपि युक्ता बस्तयस्तनुविलेखनकाः स्युः ॥ १५६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

632