युक्तरथ बस्ति.

तद्गुडं तिलजमेव समानं तत्कषायसहितं जटिला च ।
पिष्पलीमदनसैंधवयुक्तं बस्तिरेष वसुयुक्तरथाख्यः ॥ १६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.