स्नेहनयोग्यरोगी.

नृपेषु वृद्धेष्वबलाबलेषु च प्रभूततापाग्निषु चाल्पदोषिषु ॥
भिषग्विदध्यादिह संप्रकीर्तितान् क्षणादपि स्नेहनयोगसत्तमान् ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.