स्वेदका गुण व सुस्वेदका लक्षण.

वातादयस्सततमेव हि धातुसंस्थाः स्नेहप्रयोगवशतः स्वत एव लीनाः ।
स्वेदैर्द्रवत्वमुपगम्य यथाक्रमेण स्वस्था भवंत्युदरगास्स्वनिवासनिष्ठाः ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.