वमन का काल व औषध.

तत्रापरेद्युः प्रविभज्यकाले साधारणे प्रातरवेक्ष्य मात्राम् ।
कल्कैः कषायैरपि चूर्णयोगैः स्नेहादिभिर्वा खलु वामयेत्तान् ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.