स्नेहनदिकर्म यथावत् न होनेसे रोगोंकी उत्पत्ति.

अथाज्यपानाद्यस्विलौषधक्रियाक्रमेषु रोगाः प्रभवंति देहिनाम् ।
भिषग्विशेषाहितमोहतोऽपि वा तथातुरानात्मतयापचारतः ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.