विरेचन के प्रकर्णि विषय.

मंदाग्नेरतितीक्ष्णभेषजमिति स्निग्धस्य कोष्ठे मृदौ ।
दत्तं शीघ्रमिति प्रयातमखिलान् दोषान्न संशोधयेत् ॥
प्रातः पीतमिहौषधं परिणतं मध्यान्हतः शोधनं ।
निश्शेषानतिशोधयेदिति मतं जैनागमे शास्वते ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.