दुर्बल आदिकोंके विरेचन विधान.

अत्यंतोच्छ्रितसंचलानतिमहादोषान् हरेदल्पशः ।
क्षीणस्यापि पुनः पुनः प्रचलितानल्पान्प्रशम्याचरेत् ॥
दोषान् पक्वतरं चलानिह हरेत् सर्वस्य सर्वात्मना ।
ते चाशु क्षपयंति दोषनिचयान्निशेषतोऽनिर्हृताः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.