व्रणशोथ वर्णन.

एवं नस्यविधिर्विशेषविहितः सर्वामयेष्वौषधा--।
न्यप्यामेति विदग्धसाधुपरिपक्वक्रमाद्योजयेत् ॥
इत्यत्युत्तमसंहिताविनिहिता तत्रापि शोफक्रिया--।
मुक्तामत्र सविस्तरेण कथयाम्यल्पाक्षरैर्लक्षिताम् ॥ ७७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.