शोथोपशमनविधि.

आमं दोषविशेषभेषजगणालेपैः प्रशांति नये--।
द्दुष्टैः पाचनकैर्विदग्धमधिकं संपाचयेद्बंधनैः ॥
पक्वं पीडंनकैस्सुपीडितमलं संभिद्य संशोधये--।
द्बध्वा बधनमप्यतीव शिथिलो गाढस्समश्चोच्यते ॥ ८४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.