बस्ति का माण.

इत्युक्तसद्रवयुतोत्तरबस्तिसंज्ञान्बस्तित्रिकानपि तथा चतुरोपि दद्यात् ।
शुक्रार्तवप्रवरभूरिविकारशांत्यै बीजद्वयप्रवररोगगणान्ब्रवीमि ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.