668

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहाबुनिधेः ।
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभे जगदेकहितम् ॥ १०९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.