पित्तादिदोषजन्यार्तवरोगचिकित्सा.

दुर्गंधपूयनिभमज्जसमार्तवेषु देवद्रुमाम्रसरलागरुचंदनानाम् ।
क्वाथं पिबेत्कफमरुद्ग्रथिताप्रभूतग्रंथ्यार्तवे कुटजसत्कटुकत्रयाणाम् ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.