गर्भादानविधि.

शुद्धार्तवामधिकशुद्धतरात्मशुक्र ब्रह्मव्रतस्स्वयमिहाधिकमासमात्रम् ।
स्नातश्चतुर्थदिवसप्रभृति प्रयत्नाद्यायान्नरः स्वकथितेषु हि पुत्रकामः ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.