ऋतुकाल व सद्योगृहीतगर्भलक्षण.

दृष्टार्तवं दशदिनं प्रवदंति तद्ज्ञाः साक्षाददृष्टमपि षोडशरात्रमाहुः ।
सद्यो गृहीतवरगर्भसुलक्षणत्वं ग्लानिश्रमक्लमतृषोदरसंचलस्स्यात् ॥ २१ ॥
92 642

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

  1. मधि मथि तेषु इति पाठांतरं ।