मंगलाचरण व प्रतिज्ञा.

श्रीमज्जिनेंद्रमभिवंद्य सुरेंद्रवंद्यं वक्ष्यामहे कथितमुत्तरबस्तिमुद्यत् ।
तल्लक्षणप्रतिविधानविशेषमानाच्छुक्रार्तवं प्रकटदोषनिबर्हणार्थम् ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.