मार्कलमक्कलशूल और उसकी चिकित्सा.

तद्दुष्टशोणितनिमित्तमपीह शूलं सम्यग्जयेदधिकमार्कलसंज्ञितं तु ।
तद्बस्तिभिर्विधिवदुत्तरबस्तिना च प्रख्यातभेषजगणैरनिलापनुद्भिः ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.