उत्तरबस्तिका विशेषगुण.

तद्दुष्टशोणितमसृग्दरमुग्रमूत्र--।
कृच्छ्राभिघातबहुदोषसुबस्तिरोगान् ॥
योन्यामयानखिलशुक्रगतान्विकारान् ।
मर्मोद्रितान् जयति बस्तिरिहोत्तराख्यः ॥ ३४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.