धूम निर्गमन विधि.

यो नासिकापुटगृहीतमहातिधूमस्तं छर्दयेन्मुखत एव मुखाद्गृहीतं ।
अप्याननेन विसृजेद्विपरीततस्तु नेच्छंति जैनमतशास्त्रविशेषणज्ञाः ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.