गंडूष व कवलग्रहवर्णन.

धूमं विधाय विधिवन्मुखशोधनार्थं गण्डूषयोगकबलग्रहणं विधास्ये ।
गण्डूषमित्यभिहितं द्रवधारणं तच्छुष्कौषधैरपि भवेत्कवलग्रहाख्यः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

650