गंडूषधारण का काल.

यावत्कफेन परिवेष्टितमौषधं स्यात्तावन्मुखं च परिपूर्णमचाल्यमेतत् ।
यावद्विलोचनपरिप्लवनं स्वनासास्रावं भवेदतितरां विसृजेत्तदा तत् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.