मूर्च्छन व मारण.

पुराणगुडमर्दितो रसवरं स्वयं मूर्च्छये--।
त्कपित्थफलसद्रसैर्म्रियत एव गोबंधनैः ॥
पलाशनिजवीज तद्रससुचिक्कणैर्जीरकैः ।
रसस्य सहसा वधो भवति वा कुचीबीजकैः ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.