सिद्धघृतामृत.

अथ घृतपलमेकं द्वे रसस्यादये द्वे ।
पयसि पलचतुष्कं पाचितं लोहपात्रे ॥
मृदुतरतुषवन्हौ क्षीरजीर्णावशेषं ।
घृतममृतसमानं देवतानां च पूज्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.