685

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः ।
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ५६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.