अष्टमासिकमरणलक्षण.

अकारणात्स्थूलतरो नरोऽचिरादकारणादेव कृशः स्वयं भवेत् ।
अकारणाद्वा प्रकृतिर्विकारिणी स जीवतीहाष्टविशिष्टमासकान् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.