त्रैमासिकमरण लक्षण.

यदा न पश्यत्यवलोक्य चात्मनस्तनुं प्रसुप्ते महिषोष्ट्रगर्द्दभान् ।
प्रवातुरारुह्य दिवा च वायसैर्मृतोऽपि मासत्रयमेव जीवति ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.