सप्तरात्रिकमरणचिन्ह.

यदात्यचिन्होत्यबलोऽसितो भवेद्यदारविंदं समवक्त्रमण्डलम् ।
यदा कपोले बलकेंद्रगोपकस्स एव जीवेदिह सप्तरात्रिकं ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.