द्विरात्रिकमरणचिन्ह.

जलैस्सुशीतैर्हिमशीतलोपमैः प्रसिच्यतो यस्य न रोमहर्गः ।
न वेत्ति यस्सर्वशरीरसत्क्रियां नरो न जीवेद्द्विदिनात्परं सः ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.