एकरात्रिकमरणचिन्ह.

श्रुणोति योप्येव समुद्रघोषमप्यपांगगं ज्योतिरतिप्रयत्नतः ।
यथा न पश्येदथवा न नासिका नरश्च जीवेद्दिवसं न चापरम् ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.