बलवर्धक पायस.

अपि शिलोत्थसुवल्कलचूर्णमिश्रितपयः परिपाचितपायसम् ।
सततमेव मिषेव्य सुदुर्बलोऽप्यतिबलो भवति प्रतिमासतः ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.