मंगलाचरण.

प्रणिपत्य जिनेद्रमिंद्रसन्मुनिवृंदारकवृंदवंदितम् ।
तनुभृत्तनुतापनोदिनः कथयाम्यल्पविकल्पकल्पकान् ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.