हरीतकी प्रशंसा.

अभया ह्यभया शुभप्रदा सतताभ्यासवशाद्रसायनम् ।
लवणैर्विनिहंत्यथानिलं घृतयुक्ता खलु पित्तमद्भुतम् ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.