व्यवहारस्वास्थ्यलक्षण ।

माग्निधातुत्वमदोषविभ्रमो । मलक्रियात्मेंद्रियसुप्रसन्नता ।
मनःप्रसादश्च नरस्य सर्वदा । तदेवमुक्तं व्यवहारजं खलु ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

2 18
  1. --समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।

    प्रसन्नात्मेंद्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते । वाग्भट