प्रकारांतरसे स्वस्लथक्षण

किमुच्यते स्वस्थविचारलक्षणं । यदा गदैर्मुक्ततनुर्भवेत्पुमान् ।
तदैव स स्वस्थ इति प्रकीर्तितस्मुशास्त्रमार्गान्न च किंचिदन्यथा ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.