बलवान् मनुष्यके लक्षण

स सत्ववान्योऽभ्युदयक्षयेष्वपि । प्रफुल्लसौम्याननपंकजस्थितिः ।
न विध्यते तस्य मनः सुदुस्सहैः क्रियाविशेषैरपि धैर्यमाश्रितम् ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.