मरणस्वरूप ।

मनोवचः कायबलेंद्रियैस्सह प्रतीतनिश्वासनिजायुषान्वितः ।
दशैव ते प्राणगणाः प्रकीर्तितास्ततो वियोगः खलु देहिनो वधः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.