अथ तृतीयः परिच्छेदः ।

मंगलाचरण व प्रतिज्ञा

सिद्धं महासिद्धिसुखैकहेतुं श्रीवर्धमानं जिनवर्द्धमानम् ।
नत्वा प्रवक्ष्यामि यथोपदेशाच्छरीरमाद्यं खलु संविदानम् ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.