कफ प्रकोप लक्षण

सुप्तत्वकंडूगुरुगात्रतातिश्वेतत्वशीतत्वमहत्वनिद्राः ।
संस्तंभकारोचकताल्परुक्च श्लेष्मप्रकोपोपगतामयास्ते ॥ ६६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.