जातिस्मरण विचार ।

एवं हि जातस्य नरस्य कस्यचित् । जातिस्मरत्वं भवतीह किंचित् ।
तस्माच्च तल्लक्षणमत्र सूच्यते । जन्मांतरास्तित्वनिरूपणाय तत् ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.