स्थूल आदि शरीरभेद कथन ।

सूत्रक्रमाद्भेषजसंविधानमुक्त्वा तु देहप्रविभागमाह ।
स्थूलः कृशो मध्यमनामकश्च तत्र प्रधानं खलु मध्यमाख्यम् ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.