{??}तादि दोषलक्षण ।

वातः कटू रूक्षतरश्चलात्मा पित्तं द्रवं तिक्ततरोष्णपीतम् ।
स्निग्धः कफः स्वादुरसोऽतिमंदः स्वतो गुरुः पिच्छिलशीतलः स्यात् ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.