वातका स्थान

शोणीकटीवंक्षणगुप्तदेशे । वायुः स्थितः सर्वशरीरसारी ।
दोषांश्च धातून् नयति स्वभावात् । दुष्टः स्वयं दूषयतीह देहम् ॥ ५१ ॥
42

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.