प्रकुपित दोष सबको कोपन करता है ।

एको हि दोषः कुपितस्तु दोषान् तान्दूषयत्यात्मनिवाससंस्थान् ।
तेषां प्रकोपानिह शास्त्रमार्गाद्वक्षामहे व्याधिसमुद्भवार्थान् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

43